Phân loại và đánh giá sức khỏe tâm thần

  • Phần này cung cấp các kiến thức cho các  giáo viên mầm non và các bậc cha mẹ quan tâm về tiến độ phát triển của một đứa trẻ. Bao gồm các chiến lược cho các giáo viên và thành viên gia đình cùng làm việc với nhau, qua đó  xác định bản chất của sự chậm trễ phát triển của trẻ và nhu cầu dịch vụ hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn.

     

Tìm hiểu thêm

  • Lời khuyên về những tồn tại của việc đánh giá phát triển của trẻ - Tám lời khuyên về đánh giá phát triển của trẻ
  • Phân loại, đánh giá và ước lượng sự phát triển - Đánh giá sự phát triển là một quá trình được thiết kế để làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về năng lực và tiềm lực của trẻ, việc chăm sóc và môi trường học tập có thể giúp trẻ sử dụng tối đa các tiềm năng phát triển của chúng
  • Giới thiệu phân loại và đánh giá sức khỏe tâm thần - Phần này cung cấp các kiến thức cho các giáo viên mầm non và các bậc cha mẹ quan tâm về tiến độ phát triển của một đứa trẻ. Bao gồm các chiến lược cho các giáo viên và thành viên gia đình cùng làm việc với nhau, qua đó xác định bản chất của sự chậm trễ phát triển của trẻ và nhu cầu dịch vụ hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn.